Dzień Ziemi 30/03/2019r.

Dzień Ziemi
30/03/2019r.

Następstwa okupacji dla sektora rolnego
Izraelska okupacja ziem palestyńskich stanowi przeszkodę w rozwoju sektora rolnego oraz wyczerpanie zasobów naturalnych i wód podziemnych z powodu izraelskiego osadnictwa i konfiskaty ziem, łącznie z wyrywaniem, paleniem drzew i wstrzymaniem dostawy produktów.

Dodatkowo organizacjom nielegalnego osadnictwa dawano wolną rękę przeciwko palestyńskiemu sektorowi rolnemu i rolnikom poprzez wyrywanie drzew oraz zabranianie im dostępu do ich ziemi w celu uprawy i zbioru.

To wszystko doprowadziło do osłabienia roli sektora rolnego na terytoriach palestyńskich jako sektora gospodarczego, społecznego i rozwojowego. Ślady te widać w następujących czynnikach:

Po pierwsze: ciągła kontrola nad zasobami naturalnym w Palestynie, zwłaszcza tzw. terenach C, które stanowią 62% terytorium państwa palestyńskiego, zgodnie z raportem Banku Światowego.
Zamknięcie pastwisk na wschodnich stokach ograniczyło wypasanie zwierząt na ich naturalnych pastwiskach, co z kolei zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na terytoriach palestyńskich.

Po drugie: ciągła kontrola okupacji nad rolniczymi zasobami wodnymi oraz ograniczenie dostępu do dodatkowych ilości wody, a nawet inwestycji i rozwoju istniejących źródeł wody.

Po trzecie: polityka kontrolowania przejść i granic utrudniła swobodny przepływ palestyńskich produktów rolnych między miastami w kraju i za granicą, natomiast polityka zalewania rynków palestyńskich przemycanymi izraelskimi towarami rolnymi, zarówno wewnątrz zielonej linii, jak i z izraelskich osiedli, doprowadziła do utraty znacznej części dochodów przez palestyńskich rolników.
Suma tych izraelskich politycznych działań doprowadziła do dużych strat w sektorze rolnym, które przekroczyły miliony dolarów, w tym wycięcia około 10 000 drzew w Palestynie tylko w zeszłym roku, a od początku tego roku miało miejsce 280 ataków izraelskich osadników na palestyńskich rolników.